«Самұрық-Энерго» АҚ органдарының құрылымы мен құзыреттіліктері

«Самұрық-Энерго» АҚ органдарының құрылымы мен құзыреттіліктері

«Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысының 7-бабына  сәйкес, «Самұрық-Энерго» АҚ органдары мыналар болып табылады:
1) жоғары орган – жалғыз Акционер;
2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган – Қоғам Басқармасы;
4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласындағы тәуекелдерді бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында корпоративтік басқару мен кеңес беру саласындағы құжаттарды орындауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

Жоғары орган – жалғыз Акционер

Акционерлердің жалпы жиналысының (барлық дауыс беруші акцияларға ие акционерлер) ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 
2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4) қоғамның жарияланған акциялары санының артуы немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялары түрінің өзгеруі туралы шешім қабылдау;
5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы көлемі мен шартын анықтау; 
6) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 
7) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 
8) қоғамның есептік қаржы жылындағы таза кірісін тарату тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясы есебімен дивиденд көлемін бекіту.

басқару органы – Директорлар кеңесі.

Директорлар кеңесінің қызметі «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесімен реттеледі Директорлар кеңесінің ерекше құзырына келесі негізгі мәселелер жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; 
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 
3) акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау; 
4) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 
5) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін (атқарушы органның міндеттерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
6) лауазымдық еңбекақы көлемі мен еңбекақы шарттарын және атқарушы органның жетекшісі мен мүшелеріне (атқарушы органның міндеттерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) сыйақы беруді анықтау; 
7) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы көлемі мен төлеу шартын және сыйақы беруді анықтау.

Атқарушы орган – «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы.

«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы өз қызметін «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады Басқарманың ерекше құзырына келесі негізгі мәселелер жатады:

1) Қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;
2) Қоғам дамуының 5 (бес) жылға стратегиялық бағыттарын, Қоғам дамуының жоспарын (3 (үш) жылға ортамерзімдік бизнес-жоспар), Қоғам бюджетін (1 (бір) жылға бизнес-жоспар) жасау, мақұлдау және Директорлар кеңесіне ұсыну; 
3) Қоғамның Даму жоспарын (3 (үш) жылға ортамерзімдік бизнес-жоспарды), Қоғамның бюджетін (1 (бір) жылға бизнес-жоспарды) жүзеге асыру; 
4) Ішкі бақылау және Қоғамдағы тәуекелдерді басқару рәсімдерін жасау және қолдану;
5) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штаттық санын ескеріп, Қоғамның штаттық кестесі мен құрылымын бекіту.

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласындағы тәуекелдерді бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында корпоративтік басқару мен кеңес беру саласындағы құжаттарды орындауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі өз қызметін «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі туралы ережесіне сәйкес жүзеге асырады

Ішкі аудит қызметінің миссиясы Директорлар кеңесі мен Басқармаға олардың Қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша міндеттерін атқаруда қажетті ықпалдастық көрсету болып табылады. 
Қызметінің негізгі мақсаты тәуекелдерді басқару жүйелерін жетілдіруге, ішкі бақылау мен корпоративтік басқаруға жүйелі қарастыруды енгізу жолымен, Директорлар кеңесіне Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және жан-жақты ақпаратты ұсыну болып табылады. 
Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:
1) ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау; 
2) тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;
3) бухгалтерлік есеп жүйесінің шынайылығын, толықтығын, жан-жақтылығын және қаржы есептілігінің сенімділігін бағалау.

Ішкі аудит қызметі оған жүктелген міндеттерге сәйкес, белгіленген тәртіп бойынша келесі функцияларды атқарады:
1) Қоғамда ішкі бақылау жүйесінің тепе-теңдігі мен тиімділігіне бағалауды жүргізу;
2) Қоғамдағы тәуекелдерді бағалау әдістемелерін және тәуекелдерді басқару рәсімдерін қолданудың толықтығы мен тиімділігіне бағалау жүргізу;
3) Қазақстан Республикасы заңнамалары, халықаралық келісімдер, Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының, сондай-ақ өкілетті және қадағалау органдары көрсетілімдерінің, Қоғам органдары шешімдерінің сақталуына тексеру жүргізу және осы талаптардың сақталуы мақсатында құрылған жүйелерді бағалау.

© 2009-2018 «Самұрық-Энерго» АҚ

Сайтты дамыту Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng